XVII Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego oraz XVII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej

Aktualności

Wybory nowych władz Szkolnego Związku Sportowego oraz kolejny Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej odbyły się w dniach 5-7 listopada 2021 r. w Supraślu w woj. podlaskim. Województwo lubelskie reprezentowane było przez, niedawno wybranego na zjeździe wojewódzkim, Prezesa LWSZS w Lublinie, Posła na Sejm RP pana Sławomira Skwarka oraz wiceprezesów: Pana Mariana Sikorskiego i Zbigniewa Sajdę.

Zjazd Delegatów dokonał wyboru nowego Zarządu Krajowego SZS i Krajowej Komisji Rewizyjnej SZS. Miło jest nam donieść, że Prezesem Szkolnego Związku Sportowego został wybrany pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP z Podlasia, a Wiceprezesem pan Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP z Lubelszczyzny i jednocześnie Prezes LWSZS w Lublinie. Natomiast Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej SZS został wybrany również delegat z Lubelszczyzny, pan Marian Sikorski – wiceprezes LWSZS w Lublinie.

XVII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej, który obradował z udziałem Delegatów na Zjazd Krajowy SZS, skupił się w poruszanej tematyce na aktualnych problemach sportu szkolnego. W ciągu dwóch dni trwania Sejmiku zebrani mogli wysłuchać następujących wykładów i wystąpień:

  • dr Halina Hanusz, prof. WSWFiT w Białymstoku – Myśli i uwagi do wychowania fizycznego w XXI wieku.
  • dr Jerzy Nowik, WSWFiT, dyr. VII LO Białystok – Wychowanie fizyczne w czasie pandemii w białostockich szkołach.
  • mgr Lech Szargiej, dyr. ZSOMS nr 3 Białystok – Wychowanie fizyczne – jak długo jeszcze.
  • mgr Agata Halicka, WSWFiT Białystok – Ruch a mózg – jak aktywność fizyczna lub jej brak wpływa na funkcjonowanie OUN.
  • mgr Agnieszka Kudraszow – Polski Instytut przedszkoli Leśnych – Lekcje w lesie jako odpowiedź na syndrom deficytu natury.
  • dobre praktyki w województwach (przedstawiciele Wojewódzkich SZS).
  • mgr Marek Sadowski: Zastosowanie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, jako źródła wiedzy o kondycji populacji szkolnej. Propozycja Programu „Sprawność fizyczna uczniów mojej szkoły.
  • mgr Jacek Bigus – Programy które SZS może realizować we współpracy z resortem edukacji.

Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej SZS oraz życzymy dobrej współpracy z ministerstwami i wieloma instytucjami kluczowymi dla rozwoju sportu szkolnego oraz z lokalnym samorządem.

Zbigniew Sajda
Wiceprezes LWSZS w Lublinie