Program SKS

Uncategorized

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele WF

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację w 2017 roku Programu Szkolny Klub Sportowy. LW SZS planuje przystąpić do konkursu i złożyć wniosek na realizację wymienionego zadania na poziomie wojewódzkim. Do udziału w programie zapraszamy: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa lubelskiego. Szkoły, które chciałyby uczestniczyć w programie powinny przesłać na adres: info@lwszs.lublin.pl, lwszs.sks@gmail.com zgłoszenie z danymi do kontaktu wg załączonej tabeli do 16 grudnia 2016 roku.

Główne założenia programu:

1. Program będzie realizowany w 2017 r. w dwóch edycjach przez 35 tygodni.

2. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie jednej szkoły podzieleni na grupy ćwiczebne.

3. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników.

4. W jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne.

5. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

6. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy).

7. Zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

8. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości min. 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).

9. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach prowadzonych w klubach sportowych.

11. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia obiektów sportowych
oraz sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.

 

UWAGA:

  1. Pełne założenia konkursu znajdują się na stronie MSiT lub tutaj
  2. Zainteresowani realizacją programu zobowiązani są do zapoznania się z zasadami programu.
  3. Szkoły będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu przewidzianego
    dla naszego województwa.
  4. Tabelę zgłoszenia wypełniają szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  5. W przypadku wygrania konkursu na operatora wojewódzkiego przez inną organizację,
    LW SZS przekaże zebrane dane wskazanemu operatorowi.

Czekamy na Państwa deklarację udziału w programie Szkolny Klub Sportowy

 

LW SZS Lublin